ALGEMENE VOORWAARDEN OASIS TATTOO

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1 Opdrachtnemer: Oasis Tattoo  : , gevestigd te Roermond. , Swalmerstraat 26 , hierna te noemen Oasis Tattoo.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Oasis Tattoos tot het laten aanbrengen van een tatoeage.
1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Oasis Tattoo en Opdrachtgever tot levering van diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage en/of het laten ontwerpen van een tatoeage.
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Oasis Tattoo en Opdrachtgever, waarbij Oasis Tattoo als (potentieel) leverancier van diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Oasis Tattoo worden afgeweken.
2.2 Alle leveringen van tatoeages door Oasis Tattoo worden zonder enige uitzondering geleverd door Oasis Tattoo en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Oasis Tattoo zijn ingeschakeld.
2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Oasis Tattoo aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Oasis Tattoo gehanteerde Algemene Voorwaarden.
3. Eigen verantwoording en eigen risico
3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Oasis Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.
3.2 Door opdracht te geven aan Oasis Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door Oasis Tattoo aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
3.3 Door opdracht te geven aan Oasis Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van Oasis Tattoo of derden in gevaar kan brengen.
3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 17 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Oasis Tattoo te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.
3.5 Oasis Tattoo brengt GEEN tatoeages aan bij personen onder de 17 jaar, vanaf 17 tot 18 jaar ALLEEN onder begeleiding van een ouder of toeziend voogd. Vanaf 17 jaar Geldige id-kaart VERPLICHT.
 
3.6 Oasis Tattoo behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.
3.7 Oasis Tattoo heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Oasis tattoo het recht de Opdracht te weigeren.
4. Betaling
4.1 Door de opdracht te geven aan Oasis Tattoo gaat u akkoord met een aanbetaling van minimaal €50,= . Mocht u afzien van de uit te voeren opdracht dan kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van dit bedrag.  
4.2 Het te betalen bedrag is gebaseerd op het ontwerp dat voor u is gemaakt c.q afspraken die gemaakt zijn voor uw door Oasis Tattoo te plaatsten tatoeage. Brengt u wijzigingen aan dit ontwerp of deze afspraken kan er een meerprijs worden gerekend.
5. Aansprakelijkheid
5.1 Door opdracht te geven aan Oasis Tattoo erkent Opdrachtgever dat Oasis Tattoo een inspanningsverbintenis heeft. Oasis Tattoo zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Oasis Tattoo kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Oasis Tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
5.2 Voor het geval Oasis Tattoo aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Oasis Tattoo voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
5.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Oasis Tattoo ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
5.4 Oasis Tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
6. Garantie
Oasis Tattoo gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.
7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
7.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
7.2 Geschillen tussen Oasis Tattoo en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Roermond, behoudens indien Oasis Tattoo als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.
8. Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
9. Slotbepaling
Het laten zetten van een tatoeage door Oasis Tattoo geschied geheel op eigen risico, dit staat tevens vermeld op het verplicht in te vullen toestemmingsformulier.